Pravidla FB soutěže

I. Obecná ustanovení

1) Soutěž pořádá Ing. Kateřina Burešová se sídlem Červená Voda 56, 561 61, IČO: 88368068, (dále jen „organizátor“). 

2) Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázky. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 

3) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. 

4) Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou. 

5) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. 

6) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 

7) Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook. 

8) Kompletní pravidla soutěže jsou uveřejněny na webu www.katerinaburesova.cz/pravidla-souteze a ve zkrácené formě v současném příspěvku na facebookové stránce Chci být máma. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na facebookové stránce organizátora. 

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

1) Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. 

2) Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán. 

3) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a daný soutěžní komentář v marketingové komunikaci organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

III. Mechanismus soutěže 

1) Soutěž bude probíhat v období od 9. 11. 2022 do 23. 11. 2022 23:59 hod. na Facebookové stránce Chci být máma. Tuto stránku lze nalézt na adrese https://www.facebook.com/chcibytmama

2) Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce nejpozději do 7 dnů od skončení soutěže. Vyhlášení proběhne ve Facebookové skupině Tajemství hormonální rovnováhy, kterou lze nalézt na adrese: https://www.facebook.com/groups/182275422500987

IV. Výhry a jejich předání 

1) Výhrou v soutěži je jeden detoxikační balíček obsahující: 1) On-line kurz Hormonální RESTART v hodnotě 4990 Kč 2) Detoxikační sadu Dr. Petera Jentschury v hodnotě 1750 Kč: (KräuterTee 7x7 - 100g detoxikační bylinný čaj, WurzelKraft 150g - omnimolekulární superpotravina plná vitamínů, minerálů a živin MeineBase - 750g zásaditá koupelová sůl)

2) Výherce bude informován o výhře ve FB skupině Tajemství hormonální rovnováhy. 

3) Zároveň odešle organizátor vítězi soukromou facebookovou zprávu s informací o výhře. 

4) Účastník je povinen do 7 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a platnou doručovací poštovní adresu v České republice nebo platnou e-mailovou adresu, na kterou mu bude zaslána výhra. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci.

5) Fyzické výhry budou výhercům zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Elektronické výhry budou výhercům zaslány uvedeným e-mailem.

6) V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže. 

7) Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. 

8) Výhry nejsou soudně vymahatelné. 

9) Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena. 

10) Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.